maribor00.jpeg

Z vami že 30 let!!!

 

V podjetju URBIS d.o.o., Maribor se ukvarjamo in izdelujemo:

 • DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja),
 • OPN (občinski prostorski načrti) - 19 sprejetih OPN,
 • SD OPN (spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov) - 16 sprejetih SD OPN,
 • OPPN (občinski podrobni prostorski načrti) - več kot 120 sprejetih OPPN,
 • DPN (državni prostorski načrti) - 18 sprejetih DPN,
 • Tehnična posodobitev grafičnega prikaza namenske rabe prostora občinskega prostorskega načrta Občine - 3 sprejete občine
 • Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov (urbanistični načrt, študije variant, izdelava strokovnih podlag in študij s področij prostorskega načrtovanja,
 • okoljskih poročil za celovite presoje vplivov na okolje,
 • krajinska arhitektura,
 • natečajno gradivo,
 • lokacijske preveritve -  sprejetih več kot 60 lokacijskih preveritev,
 • storitve občinskega urbanista - izdelanih več kot 10 mnenj,
 • svetovanje,

Back to top