V podjetju URBIS d.o.o., Maribor se ukvarjamo in izdelujemo:

 • DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja),
 • OPN (občinski prostorski načrti),
 • OPPN (občinski podrobni prostorski načrti),
 • DPN (državni prostorski načrti),
 • Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov (urbanistični načrt, študije variant, izdelava strokovnih podlag in študij s področij prostorskega načrtovanja,
 • okoljskih poročil za celovite presoje vplivov na okolje,
 • krajinska arhitektura,
 • natečajno gradivo,
 • lokacijske preveritve,
 • storitve občinskega urbanista,
 • svetovanje,

Back to top